Podsumowanie 2013

W czwartek 27 marca w naszym klubie odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, które podsumowało miniony 2013 rok.

W zebraniu uczestniczyła niespełna połowa wszystkich członków, stąd zgodnie ze statutem klubu ustanowiono drugi termin spotkania na ten sam dzień, by móc w zgodzie statutu podejmować wiążące decyzje.

Zebranie miało status sprawozdawczego, jednak obok sprawozdań merytorycznych dokonano wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej, z uwagi na rezygnację złożoną przez przez jednego z dotychczasowych członków. Jednogłośnie na Członka Komisji Rewizyjnej wybrano Wiesława Grzywaczewskiego. Serdecznie gratulujemy wyboru.

Część sprawozdań rozpoczął Prezes Maciej Kląskała, który w formie prezentacji multimedialnej przedstawił dokonania klubu z roku 2013. Było co przedstawić, bo miniony rok był sportowo najlepszym rokiem w historii klubu. Aż osiemnaście medali z Mistrzostw Polski wszystkich kategorii wiekowych zrobiło wrażenie na przybyłych na zebranie Członków Honorowych klubu. Dodatkowo bardzo udanie wyglądał rok po stronie organizacyjnej. Remont kręgielni był niewątpliwie sukcesem zarządu, który przeprowadził trójstronne rozmowy z firmą Amica, Gminą Wronki a miał też duży wpływ na wykorzystanie środków z Ministerstwa Sportu. Wiceprezes Filip Brzóska przedstawił zebranym sprawozdanie finansowe a Członek Komisji Rewizyjnej – Andrzej Liszkowski – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w której poprosił zgromadzonych o udzielenie absolutorium.

Wszystkie sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte a zarząd otrzymał absolutorium, również bez sprzeciwów i wstrzymania głosu.

W części wolnych głosów Prezes Klubu przedstawił propozycję nowego logo klubu, które spełni nowoczesne standardy a przede wszystkim umożliwi prezentację w nim logo sponsora. Zdaniem Tadeusza Ziołka logo powinno zostać zaakceptowane przez firmę Amica, z czym zgodzili się pozostali członkowie. Jednogłośnie uchwalono, że zarząd ma zgodę na przyjęcie logo klubu ale wcześniej jest zobowiązany do przeprowadzenia stosowanych rozmów z firmą Amica.

W krótkiej dyskusji większość uznała, że klub rozwija się w dobrym kierunku. Negatywnie odniesiono się do dużej grupy członków klubu, dla której tradycją staje się brak uczestniczenia w zebraniach członków.

Podsumowując, spotkanie odbyło się w dobrej atmosferze, z pozytywnym odbiorem. Możemy sobie życzyć, by kolejne lata przynosiły nam również tyle zadowolenia.

Podsumowanie 2013