Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 1 marca 2012 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu Kręglarskiego „Dziewiątka” Wronki.

Zebranie było podsumowaniem pierwszego roku kadencji nowego Zarządu. Głównym tematem zebrania były więc sprawozdania: merytoryczne, finansowe oraz Komisji Rewizyjnej.

Podziękowanie za 25-letnią pracę w roli Księgowej Pani Wandzie Olczyk 

W pierwszej kolejności sprawozdanie merytoryczne przedstawił Prezes Zarządu – Maciej Kląskała. Tłem omówienia działań w mijającym roku była strategia klubu na najbliższe lata, jaką opracował Zarząd w pierwszym okresie kadencji. Prezes zakomunikował wizję i misję działania klubu.

Wizja: Najlepszy klub kręglarski w Polsce

Misja: Istniejemy po to, by dbać o 120-letnie tradycje kręglarskie we Wronkach

W swoim wystąpieniu Prezes zwrócił uwagę na jej trzy główne filary strategii: Sukcesy sportowe we wszystkich kategoriach wiekowych, Poparcie społeczne i Stabilną sytuację finansową. Prezentacja zawierała również już podjęte działania ale również te, które zostaną podjęte w najbliższej przyszłości.

Prezes w prezentacji multimedialnej przedstawił główne osiągnięcia sportowe, działania w zakresie PR oraz kwestie rozwoju klubu i sposoby pozyskiwania funduszy na prowadzenie swojej statutowej działalności. Zwrócił uwagę na dobre relacje z głównym partnerem jakim jest Gmina Wronki ale również wskazał jak zmienił się wizerunek klubu w środowisku kręglarskim w Polsce. Przedstawił w jaki sposób rozwija się działalność sportowa (utworzenie drużyny męskiej w Superlidze, udział dwóch drużyn w I lidze PZK). Podkreślił jak pozytywna jest sytuacja w kategoriach młodzieżowych, gdzie kadra klubu liczy ponad połowę wszystkich licencjonowanych graczy. Aktualnie w klubie wronieckim mamy 62 licencjonowanych zawodników od 12 lat w górę i ponad 40 dzieci do lat 12. To jest wynik, który daje nam pierwszą pozycję w Polsce – a w następnych latach powinien dawać nam jeszcze więcej sukcesów sportowych.

Dwa następne sprawozdania: finansowe, przedstawione przez Księgową – Wandę Olczyk oraz Komisji Rewizyjnej, zaprezentowane przez Przewodniczącego – Stefana Urbana, przedstawiły w pozytywnym świetle sytuację klubu. Kilka drobnych wniosków, które Komisja Rewizyjna zaproponowała w swoim raporcie zostały pozytywnie przyjęte i Zarząd zobowiązał się do ich wdrożenia.

Do sprawozdań nie było żadnych uwag i Zarząd uzyskał jednogłośne absolutorium.

W kolejnym etapie Zarząd przedstawił propozycje zmian do Statutu Stowarzyszenia. Wartą zauważenia zmianą jest fakt zaproponowania nowego rodzaju członkostwa dla członków, którzy ukończyli 55 rok życia. Z automatu będą oni zasługiwali na status Członka Seniora i między innymi do 50% zniżki w składkach członkowskich. Kilka drobnych zmian dotyczyło kwestii formalno-prawnych. Wszystkie zmiany zostały jednogłośnie przyjęte.

W ostatnim etapie zebrania – w Wolnych Głosach – Prezes Kląskała rozpoczął od informacji, że po 25 latach pracy Pani Wanda Olczyk kończy swoją misję prowadzenia księgowości stowarzyszenia. W tym miejscu Prezes w imieniu wszystkich aktualnych członków klubu ale również tych, którzy przewinęli się przez klub przez te 25 lat – podziękował Pani Wandzie za pracę jaką włożyła. W tym wzruszającym momencie Pani  Wanda podkreśliła, że praca w klubie była dla niej wielką przyjemnością.

Prezes zaproponował i jednogłośnie zostały przyjęte przez Walne Zebranie Członków dwie nominacje na Członków Honorowych Klubu „Dziewiątka” Wronki dla:

Wojciecha Kudlińskiego – wieloletniego Prezesa i głównego propagatora tradycji kręglarskich w ostatnich latach. To dzięki upartości tego człowieka we Wronkach mamy nowoczesną kręgielnię klasyczną.

Wandy Olczyk – wieloletniej Księgowej, która sumiennie, rzetelnie i z dużą wyrozumiałością prowadziła dokumentację finansową klubu.

W wolnych głosach omówiono również kwestię składek. Ustalono, że zgodnie ze statutem to Zarząd powinien przygotować zmiany. Będą one dotyczyć stawek ale również sposobu ich regulowania. Członkowie Zebrania stwierdzili, że nieaktywni Członkowie, którzy nie płacą regularnie składek powinni zostać (zgodnie ze statutem) pozbawieni prawa Członka. Zarząd został zobowiązany do przeprowadzenia gruntownych zmian w tym zakresie.

Na tym zebranie zostało zamknięte. Należy podkreślić bardzo sprawnie przeprowadzone zebranie i bardzo miłą atmosferę, co jest dowodem, że w klubie dzieje się dobrze.